Berekening druktemeter (NEDOCS & mNEDOCS)

 

Voor het berekenen van de drukte maken we gebruik van de NEDOCS, een gevalideerd instrument voor het objectief berekenen van de drukte op de SEH.

De score uit de berekening geeft een maat voor de drukte op de SEH afhankelijk van de het aantal patiënten op de SEH, wachttijden en beschikbare bedden voor opname.

De berekening geeft even score welke correspondeert met een van de zes schalen van drukte:

NEDOCS variabelen

Voor de berekening worden in het LPZ de volgende parameters gebruikt:

A. De kleinste waarde van één van de twee volgende parameters:

 • Totaal aantal bedden op de SEH

 • Beschikbare bedden op de SEH plus aantal patiënten op een kamer op de SEH

Aantal patiënten op een kamer wordt berekend a.d.h.v. volgende formule:
”Totaal aantal patiënten op de SEH” minus “patiënten die wachten op triage” minus “patiënten die wachten op een kamer”

Deze gegevens komen uit de dataset 1 (presence) en dataset 2 (capacities)

B. Aantal klinische bedden in het ziekenhuis

Deze gegevens komen uit de dataset 2 (capactities)

C. Aantal patiënten op de SEH

Deze gegevens komen uit de dataset 1 (presence)

D. Aantal patiënten aan de beademing op de SEH

ZIE UITLEG

E. Wachttijd langste patiënt op SEH tot klinisch bed (in uur)

 

F. Aantal patiënten dat wacht op opname

 

G. Tijd tot laatst opgenomen patiënt (in uur)

 

Deze zeven parameters worden elk met een eigen wegingsfactor meegenomen in de volgende formule:

Hoe de waarde voor de verschillende parameters wordt bepaald in het LPZ wordt hieronder uitgelegd inclusief een voorbeeld berekening.
Tot slot ook uitleg over de mNEDOCS in relatie tot de NEDOCS.

 

Deze informatie is ook als PDF beschikbaar:

 

Parameter A: Aantal bedden op de SEH

Parameter A is afhankelijk van twee andere parameters . De kleinste waarde van een van deze twee parameters is uiteindelijk de waarde die voor parameter A gebruikt
wordt (dus óf parameter 1 óf parameter 2).

 1. Totaal aantal bedden op de SEH (normaal SEH en SEH trauma (indien gespecificeerd))

 2. Beschikbare bedden op de SEH plus aantal patiënten op een kamer op de SEH
  Het aantal patiënten op een kamer wordt berekend a.d.h.v. volgende formule:
  ”Totaal aantal patiënten op de SEH” minus “patiënten die wachten op triage” minus “patiënten die wachten op een kamer”

Parameter 1 is terug te vinden in het dashboard, zie omlijnde waardes.

Dashboard versie 1

In de waarde van de SEH bedden staat 7(15). Dit betekent dat er in totaal 15 bedden op de SEH zijn. In de waarde van de SEH trauma staat 1(2).
Er zijn dus in totaal 2 SEH traumabedden.

Parameter 1 is in dit geval dus 15+2 = 17 bedden.
In totaal zijn er dus 17 bedden op de SEH, momenteel zijn er 7 normale SEH bedden beschikbaar.

Voor parameter 2 is een deel van de waardes te vinden in het dashboard en een deel kan afgeleid worden uit de aangeleverde data (dataset_1). In het dashboard zijn de normale beschikbare bedden op de SEH af te lezen. Dit is het linker getal van de SEH bedden (niet de trauma bedden) in het dashboard. Dit is in het voorbeeld hierboven dus 7.

De overige benodigde waardes voor parameter A kunnen afgeleid worden uit de aangeleverde data in dataset 1 (presence).

Het totaal aantal patiënten op de SEH is het totaal aantal records in dataset 1 (presence) van patiënten die een TijdBinnen ’ hebben. In dit geval zijn dit dus 9 patiënten. Deze waarde is ook terug te vinden in het dashboard (zie ‘Totaal op SEH’ in het dashboard).

Het aantal patiënten dat wacht op triage is het aantal patiënten die we een ‘ TijdBinnen ’ heeft, maar nog geen ‘ TijdTriage ’ en TriageCat ’. In dit geval zijn dit 4 patiënten. Deze waarde is ook terug te vinden in het dasboard (zie ‘Aantal tot triage’ in het dashboard).

Het aantal patiënten dat triage heeft gehad, maar wacht op een kamer is het aantal patiënten dat wel een ‘ TijdBinnen ’ en TriageCat ’ heeft, maar nog geen TijdKamer ’. In dit voorbeeld is dat bij geen patiënten het geval. Deze waarde is dus 0.

 

Dataset 1 (presence)

Wanneer we alle waarden in een tabel zetten krijgen we de volgende waarden:

Definitie

Waarde

Definitie

Waarde

Totaal aantal bedden op de SEH

17

Beschikbare bedden op de SEH

7

Totaal aantal patiënten op de SEH

9

Aantal patiënten dat binnen is op SEH en wacht op triage (wel binnenkomsttijd, geen tijd triage)

4

Aantal patiënten dat een triage categorie heeft maar nog geen kamer (Wel tijd triage, geen tijd kamer)

0

 

Parameter 1 is dus: 17
Parameter 2 is dus: 7 + 9 - 4 - 0 = 12

Parameter A is óf parameter 1 óf parameter 2. De kleinste waarde van de twee wordt in de NEDOCS score meegenomen. Parameter 2 (12) is kleiner dan parameter 1 (17).
De waarde van parameter A is in dit voorbeeld dus 12.

Parameter B - Het aantal klinische bedden in het ziekenhuis

Parameter B is terug te vinden in het dashboard. Deze parameter bevat het totaal aantal klinische bedden in het ziekenhuis.
Deze waarde is te vinden bij de beschikbaarheid van de ‘Algemeen Klinische’ bedden, zie omlijning.
.

In dit voorbeeld staat er bij Algemeen klinisch : 160 (446 ).

Dit betekent dat van de 446 algemeen klinische bedden, 160 algemeen klinische bedden beschikbaar zijn.
Parameter B gaat om het totaal aantal klinische bedden.

In dit voorbeeld is parameter B dus 446

 

Parameter C - Het aantal patiënten op de SEH

Parameter C is terug te vinden in het dashboard. is terug te vinden in het dashboard. Deze parameter omvat het totaal aantal patiënten op de SEH.
Deze waarde is te vinden in het proces deel van het dashboard onder ‘Totaal op SEH’, zie omlijning.

In dit voorbeeld is parameter C dus 9

 

Parameter D - Het aantal patiënten aan de beademing op de SEH

Parameter C is terug te vinden in het dashboard. is terug te vinden in het dashboard. Deze parameter omvat het totaal aantal patiënten op de SEH.
Deze waarde is te vinden in het proces deel van het dashboard onder ‘Totaal op SEH’, zie omlijning.

Parameter D is officieel volgens de Amerikaanse definitie van de NEDOCS score het aantal patiënten aan de beademing op de SEH. Aangezien dit in Nederland niet
opgeslagen wordt in de data, wordt voor deze parameter het aantal patiënten met de hoogste urgentie genomen (triagecategorie 1 o f 0).

Deze waarde is terug te vinden in het dashboard onder ‘urgentiecategorie’.

 

Het aantal patiënten met categorie 1 staat weergegeven in het bolletje met onder de 1.

In dit voorbeeld zijn er:

 • 2 patiënt(en) met triagecategorie 1 (= parameter D)

 • 2 patiënt(en) met triagecategorie 2

 • 0 patiënt(en) met triagecategorie 3

 • 1 patiënt(en) met triagecategorie 4

 • 0 patiënt(en) met triagecategorie 5.

In dit voorbeeld is parameter D dus 2

 

Parameter E - Wachttijd langste patiënt tot klinisch bed (in uren)

Parameter E is de tijd hoe lang het duurt voordat een patiënt wordt opgenomen. Deze waarde is terug te vinden in het dashboard onder het kop je ‘Wachten op opname’ in het procesdeel.
Het gaat hierbij om de maximale wachttijd (weergegeven met het onderste klokje).

In dit voorbeeld is deze waarde 44 minuten. Aangezien parameter E in uren moet worden opgenomen wordt dit aantal minuten omgezet naar uren.

In dit voorbeeld is parameter E dus 0,733 uur (44 / 60 = 0,733)

 

Parameter F - Aantal patiënten dat wacht op opname

Parameter F is het aantal patiënten dat wacht op een opname. Ook deze waarde is terug te vinden in het dashboard onder het kopje ‘Wachten op opname’ in het procesdeel.
Het aantal personen wordt weergegeven door het cijfer naast het poppetjes symbool.

In dit voorbeeld is deze waarde 1.

In dit voorbeeld is parameter F dus 1.

 

Parameter G - Tijd tot laatst opgenomen patiënt (in uren)

Parameter G is de wachttijd op de SEH van de laatst opgenomen patiënt.

Deze waarde is terug te vinden in de aangeleverde dataset 1 (presence). Hierbij is de kolom ‘TijdKamer' nodig. Het gaat om de patiënt die als laatste een kamer heeft gekregen. In dit voorbeeld is dit dus 09:59 uur.
Om de wachttijd te berekenen is ook de ‘TijdBinnen’ nodig. De wachttijd is het aantal minuten tussen de tijd van binnenkomst van de patiënt en de tijd dat de patiënt de kamer krijgt.


1 minuut. Aangezien ook deze tijd in uren moet worden opgenomen in de NEDOCS score, wordt dit aantal minuten omgezet naar uren.

het aantal patiënten dat wacht op een opname. Ook deze waarde is terug te vinden in het dashboard onder het kopje ‘Wachten op opname’ in het procesdeel.
Het aantal personen wordt weergegeven door het cijfer naast het poppetjes symbool.

De tijd van binnenkomst is in dit geval 09:58. In dit voorbeeld heeft de patiënt dus 1 minuut in de wachtkamer van de SEH gewacht.

In dit voorbeeld is parameter G dus 0,0167 (1 / 60 = 0,0167).

 

Voorbeeld berekening NEDOCS

Met alle voorbeeld waardes van de verschillende parameters kunnen we de NEDOCS score berekenen.

In de tabel staan alle waarde van het voorbeeld onder elkaar

Parameter

Waarde

Parameter

Waarde

A. Aantal bedden op de SEH

12

B. Aantal klinische bedden

446

C. Aantal patiënten op de SEH

9

D. Aantal patiënten met triagecategorie 1

2

E. Wachttijd langste patiënt op SEH tot klinisch bed (in uren)

0,733

F. Aantal patiënten dat wacht op opname

1

G. Tijd tot laatste opgenomen patiënt op een kamer (in uren)

0,0167

NEDOCS = 73

 

 

mNEDOCS - Modified NEDOCS

De ervaren drukte door zorgprofessionals en de uitkomst van de NEDOCS score komt vaak niet overeen in ziekenhuizen in Nederland.

Het kan voorkomen dat een score van 90 (Extreem druk maar niet overvol) door een specifiek ziekenhuis als overvol of sterk overvol wordt ervaren.

Christien van der Linden heeft de modified NEDOCS ( mNEDOCS ) score onderzocht. De mNEDOCS schaalt de NEDOCS naar een waarde tussen de 1 en 6, de corresponderende drukte staat hieronder weergegeven.

LPZ gaat deze geschaalde score baseren op alle NEDOCS scores van de afgelopen 6 maanden van het betreffende ziekenhuis. Hiervan wordt de 99,5e percentielwaarde bepaald. Deze waarde wordt beschouwd als drukste moment op de SEH (piek) en krijgt dus score 6. Aan de hand van de 99,5e percentielwaarde wordt de NEDOCS score geschaald.

Door de NEDOCS te schalen naar mNEDOCS wordt de score relatief voor het specifieke ziekenhuis. Dit betekent dat de mNEDOCS een relatieve score voor een specifiek ziekenhuis is.

mNEDOCS scores van verschillende ziekenhuizen kunnen hierdoor maar tot in zekere hoogte met elkaar vergeleken worden.

 

Voorbeeld NEDOCS - mNEDOCS

De NEDOCS score van een ziekenhuis is 90 (Extreem druk, maar niet overvol).

De 99,5e percentielwaarde van de afgelopen 6 maanden is 105.
mNEDOCS = 90 / 105 * 6 = 5,14 (Sterk overvol)

Toelichting mNEDOCS score in de LPZ Applicatie

De NEDOCS score is een wereldwijd gestandaardiseerde formule. De formule berekent een numerieke score (-20...200) voor de drukte op de eerste hulp afdeling, aan de hand van een aantal kengetallen zoals bezetting en wachttijd.

De NEDOCS score definieert ook een standaard interpretatie. De numerieke NEDOCS score wordt dan verder afgebeeld op een kleurcode, van groen = open (capaciteit beschikbaar) tot zwart = gesloten (overbezetting), conform vaste regels.

In de praktijk blijkt dat de standaard interpretatie van de NEDOCS score in het algemeen goed aansluit op de beleving van drukte bij relatief grotere organisaties.
Maar voor kleinere organisaties sluit de standaard interpretatie minder goed aan. In het bijzonder kan een kleinere organisatie toch drukte ervaren bij een "groene" standaard NEDOCS score.

De mNEDOCS ("modified NEDOCS") druktemeter beoogt een verbeterde _interpretatie_ van de standaard NEDOCS score, met de intentie om beter aan te sluiten op de daadwerkelijke beleving van drukte binnen de eigen organisatie.
De mNEDOCS druktemeter gebruikt een aangepaste en gepersonaliseerde afbeelding (mapping) van de standaard NEDOCS score naar een kleurcode, rekening houdend met de historische piekdrukte van de eigen organisatie (gedurende de laatste 6 maanden).

Via Instellingen/Locatie kan beheerder de gewenste druktemeters in de applicatie configureren (NEDOCS en/of mNEDOCS). Beide druktemeters tonen altijd de numerieke standaard NEDOCS score. Er is dus geen sprake van een numerieke mNEDOCS score!
De NEDOCS druktemeter toont de standaard kleurcodering van de NEDOCS score, conform de NEDOCS standaard. De mNEDOCS druktemeter toont een (aangepaste en gepersonaliseerde) kleurcodering van dezelfde NEDOCS score, die beter aansluit op de persoonlijke beleving.

Meer informatie

Meer informatie over de NEDOCS.