Spoed module

Dashboard

Centraal binnen de spoed module staat het dashboard, hierin is in één oogopslag de beschikbaarheid van de regionale SEH capaciteit inzichtelijk.

Het betreft hier nadrukkelijk niet enkel de gegevens van het “eigen“ ziekenhuis maar ook van andere geselecteerde huizen in de omgeving.

 

Met behulp van de Spoed module kan een ziekenhuis aangegeven of een Spoedeisende hulp (SEH) open is of dat er een (dreigende) stop is. Andere ziekenhuizen, ambulancediensten en de meldkamer zien via LPZ bij welke SEH ze terecht kunnen.
Ook voor enkele andere afdelingen met acute instroom is het mogelijk een stop af te kondigen.

Beschikbaarheid van klinische afdelingen is géén onderdeel van de spoed module, zie hiervoor de kliniek module.

Naast de stop functionaliteit bevat de spoed module ook procesindicatoren en een wordt middels een druktemeter, gebaseerd op de (m) Nedocs, de drukte weergegeven.

Deze drie modules zijn alle onderdeel van het dashboard. Naast de drie modules van de spoed, bevat deze ook ander informatie.

De bovenste helft van het dashboard toont openstelling informatie van (1) de eigen locatie (indien van toepassing) en (20 de geselecteerde locaties.

Een gebruiker kan zelf kiezen welke locaties getoond moeten worden via de https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1892384769

Via (3) sorteerknoppen is de sortering van de locaties aan te passen.

Via het blauwe icoon (1) is een openstelling van de eigen locatie in te zien en indien men over de juiste autorisatie beschikt ook te wijzigen.

 

De onderste helft toont meer informatie over de geselecteerde locatie.
Zo wordt (4) de openstelling en druktemeter getoond alsmede (5) algemene informatie van de betreffende locatie.
Indien de locatie deze gegevens ook deelt (zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1890254851/Instellingen+Organisatiebeheer#Informatie-delen ) dan wordt ook de proces informatie en klinische capaciteit getoond.
Deze gegevens zijn voor de eigen locatie wel altijd beschikbaar.

Tot slot bevat het dashboard (6) nieuwsberichten.

Deze onderdelen zullen hieronder in meer detail worden doorlopen.

 

 

Presentatiestop SEH & specifieke stop(s) voor afdeling met acute instroom

De applicatie onderscheidt twee types stops:

 1. Een algemene presentatiestop voor de Spoedeisende hulp.

 2. Specifieke stops voor afdelingen met acute instroom.

Voor de volgende afdelingen met acute instroom is het mogelijk een specifieke stop af te kondigen:

 • CCU

 • CT trombolyse

 • EH(L)H

 • Traumakamer/Shockroom

 • Kinder SEH

 • Percutane coronaire interventie

 • Verloskunde

 • Intensive Care

De verloskunde stop wordt ook getoond in het geboortezorg dashboard!

Waar het bij de presentatiestop voor de SEH ook mogelijk is een dreigende stop aan te geven is dit bij de specifieke stop niet mogelijk. Deze zijn óf open óf dicht.

Presentatiestop SEH (stoplicht)

De presentatiestop SEH wordt weergegeven middels een stoplicht. De betekenis per kleur is als volgt:

 • Groen [open]: De SEH is open. Er is geen capaciteitsprobleem op de SEH

 • Oranje [dreigende presentatiestop voor SEH]: De SEH is open, maar er dreigt een presentatiestop voor de SEH.
  Regionaal wordt afgesproken of de MKA en HAP hier op sturen. Over het algemeen wordt hier niet op gestuurd.

 • Rood [presentatiestop voor SEH]: De SEH moet worden ontzien voor 112-patiëntenstromen, vanwege een capaciteitsprobleem op de SEH.
  Regionaal wordt afgesproken of de MKA en HAP hier op sturen. Over het algemeen wordt hier wel op gestuurd.

 • Zwart [gesloten]: De SEH is gesloten, vanwege een calamiteit zoals ICT uitval of brand.
  Regionaal wordt afgesproken of de MKA en HAP hier op sturen. Over het algemeen wordt hier wel op gestuurd.

 • Blauw [onbekend]: De status is onbekend, de stop moet eerst nog geactiveerd worden. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1889992705/Spoed+module#Benodigde-inrichting-presentatiestop-SEH en https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1995669505 .

Redenen van een presentatiestop SEH

Ter informatie, dit zijn dezelfde redenen als de specifieke stops.

 • Piek in aanbod van patiënten - Een piek in het totale aantal patiënten vraagt dermate veel personele capaciteit dat er geen optimale zorg voor nieuwe patiënten gegarandeerd kan worden.

 • Piek in zorgzwaarte patiënten aanbod - Een piek in het aanbod van patiënten met een hoge zorgzwaarte vraagt dermate veel personele capaciteit dat er geen optimale zorg voor nieuwe patiënten gegarandeerd kan worden.

 • Onvoldoende behandelcapaciteit - De door onvoldoende capaciteit (behandelplekken/kamers/apparatuur) kan benodigde zorg niet geleverd worden.

 • Stagnatie uitstroom vanaf SEH/afd - De doorstroom van patiënten naar afdelingen/ketenpartners

 • Interne calamiteit/technisch probleem - Een incident/technisch probleem waardoor het ziekenhuis tijdelijk niet in staat is de gevraagde zorg te verlenen.

Periode stop

Bij het afkondigen van een stop wordt altijd een verwachte periode aangegeven, hierbij kan gekozen worden voor de volgende opties:

 • 30 min

 • 1 uur

 • 1,5 uur

 • 2 uur - Deze optie wordt standaard geselecteerd

 • 8 uur - Het is, bij uitzondering, mogelijk om de stop voor 8 uur af te kondigen. Binnen de regio moeten afspraken gemaakt worden over wanneer hiervan gebruik gemaakt mag worden.

 

Een presentatiestop SEH kan parallel aan een (of meerdere) specifieke stops voor afdelingen met acute instroom lopen.

Gebruikers kunnen door de organisatiebeheerder geautoriseerd worden om een presentatiestop SEH of specifieke stop te mogen afkondigen. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1873575967/Gebruikersbeheer#Extra-autorisaties

Benodigde inrichting presentatiestop SEH

Om gebruik te maken van de presentatiestop SEH zijn de volgende zaken nodig:

De presentatiestop SEH heeft géén gegevens nodig die aangeleverd moeten worden uit bronsystemen.

Specifieke stop voor afdelingen met acute instroom

Voorheen was er slechts één stop, hierbij was het mogelijk om een gedeeltelijke stop af te kondigen waarbij voor één of meerdere specialismen / units een stop werd afgekondigd.
Tijdens de gebruikersbijeenkomst LPZ - Spoed op 17 juni 2021 is besloten tot deze wijziging. Alle regio’s die gebruik maken van de spoedmodule zijn inmiddels over op de laatste versie.

Naast de presentatiestop voor de SEH is het ook mogelijk om een specifieke stop af te kondigen voor een afdeling met acute instroom.
Voor de volgende afdelingen met acute instroom is het mogelijk een specifieke stop af te kondigen:

 • CCU

 • CT trombolyse

 • EH(L)H

 • Traumakamer/Shockroom

 • Kinder SEH

 • Percutane coronaire interventie

 • Verloskunde

 • Intensive Care

De verloskunde stop wordt ook getoond in het geboortezorg dashboard!

De betekenis van een specifieke stop is als volgt:

Redenen stop voor afdeling met acute instroom

Ter informatie, dit zijn dezelfde redenen als de presentatiestop SEH.

 • Piek in aanbod van patiënten - Een piek in het totale aantal patiënten vraagt dermate veel personele capaciteit dat er geen optimale zorg voor nieuwe patiënten gegarandeerd kan worden.

 • Piek in zorgzwaarte patiënten aanbod - Een piek in het aanbod van patiënten met een hoge zorgzwaarte vraagt dermate veel personele capaciteit dat er geen optimale zorg voor nieuwe patiënten gegarandeerd kan worden.

 • Onvoldoende behandelcapaciteit - De door onvoldoende capaciteit (behandelplekken/kamers/apparatuur) kan benodigde zorg niet geleverd worden.

 • Stagnatie uitstroom van SEH/afd - De doorstroom van patiënten naar afdelingen/ketenpartners

 • Interne calamiteit/technisch probleem - Een incident/technisch probleem waardoor het ziekenhuis tijdelijk niet in staat is de gevraagde zorg te verlenen.

Periode stop

Bij het afkondigen van een stop wordt altijd een verwachte periode aangegeven, hierbij kan gekozen worden voor de volgende opties:

 • 30 min

 • 1 uur

 • 1,5 uur

 • 2 uur - Deze optie wordt standaard geselecteerd

 • 8 uur - Het is, bij uitzondering, mogelijk om de stop voor 8 uur af te kondigen. Binnen de regio moeten afspraken gemaakt worden over wanneer hiervan gebruik gemaakt mag worden.

Specifieke stops kunnen parallel aan elkaar en aan een presentatiestop SEH lopen.

Per ziekenhuis is te configureren óf en zo ja, van welke specifieke stops gebruik wordt gemaakt. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1890254851.

Gebruikers kunnen door de organisatiebeheerder geautoriseerd worden om een specifieke stop te mogen afkondigen. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1873575967/Gebruikersbeheer#Extra-autorisaties

 

Benodigde inrichting specifieke stops

Om gebruik te maken van de specifieke stops zijn de volgende zaken nodig:

De specifieke stops hebben géén gegevens nodig die aangeleverd moeten worden uit bronsystemen.

Stop afkondigen, verlengen/wijzigen of opheffen

Ieder ziekenhuis kan een (tijdelijke) presentatiestop voor SEH of een specifieke stop afkondigen. Wanneer dit gebeurt wordt dit direct zichtbaar voor alle ketenpartners die LPZ gebruiken.
Een (tijdelijke) presentatiestop voor SEH of een specifieke stop moet altijd handmatig worden doorgevoerd door één van de geautoriseerde gebruikers.

Een stop wordt standaard afgekondigd voor de periode van 2 uur, hier kan van worden afgeweken.
Vlak voor het aflopen van deze periode wordt de gebruiker hierop geattendeerd, afhankelijk van de situatie kan de stop verlengd worden.

De organisatiebeheerder kan voor zowel de presentatiestop SEH als de specifieke stops één of meerdere gebruikers autoriseren een stop af te kondigen. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1873575967/Gebruikersbeheer#Extra-autorisaties .

Via het blauwe icoon naast het eigen locatie stoplicht kan het detailscherm van de stops worden geopend, dit scherm toont de beschikbare stops voor de betreffende organisatie.

Stop afkondigen

Om een stop af te kondigen wordt de gewenste stop geselecteerd, selecteer vervolgens de gewenste parameters en kies voor “Stop afkondigen“.

Vervolgens kan een status gekozen worden bij de status van de SEH, de afdelingen met acute instroom hebben enkel een open of gesloten status.

Naast de status dient een reden opgegeven te worden, deze zijn gelijk voor de twee verschillende soorten stops.

Tot slot de periode, kies hier de gewenste looptijd van het huidige moment. Er kan géén starttijd gekozen worden.

 

Stop verlengen / wijzigen

Om een stop te verlengen/wijzigen wordt de gewenste stop geselecteerd, kies voor “Stop wijzigen“ en wijzig vervolgens de gewenste parameter(s).

Om een stop te verlengen wordt een nieuwe periode gekozen, deze start vanaf het moment van opslaan.

Voorbeeld:

Stop afgekondigd om 10:00 met een periode van 30 min. Eindtijd wordt daarmee 10:30.
Wanneer deze om 10:15 wordt gewijzigd en hierbij een periode van 1 uur, dan wordt de nieuwe looptijd 11:15. (Namelijk 10:15 + 1 uur)

Let op: Het is niet mogelijk de reden van een lopende stop te wijzigen!
Een andere reden betekent een nieuwe stop.
Hef eerst bestaande stop op en start een nieuwe stop.

Stop opheffen

Om een stop op te heffen wordt de gewenste stop geselecteerd, kies vervolgens voor “Stop opheffen”.

 

Notificaties

10 minuten voor het aflopen van een stop wordt aan alle gebruikers binnen de organisatie een notificatie getoond (incl. notificatie geluid) dat de stop bijna afloopt.

Gebruikers welke geautoriseerd zijn om de betreffende stop te wijzigen krijgen daarnaast de mogelijkheid om direct het scherm ‘Wijzig openstelling’ te openen.

Nieuwsbericht

Gebruikers behorende bij een ziekenhuis, ROAZ of RAV organisatie kunnen een bericht plaatsen.

Hierbij krijgt de gebruiker de keuze om het bericht te delen (1) enkel met de organisaties in de eigen ROAZ regio of (2) binnen én buiten de eigen ROAZ regio.

De berichten worden getoond op het 'gewone' dashboard alsmede op het Geboortezorg dashboard. Hier zijn de berichten ook inzichtelijk voor de verloskundige in de wijk. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1889992739

Het LPZ kan op géén enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze berichten. De berichten mogen nadrukkelijk géén gevoelige gegevens bevatten in welke vorm dan ook.

Berichten worden 14 dagen getoond, daarna worden deze automatisch geheel verwijderd!

Rapportage

De algemene rapportage functionaliteit bevat ook rapporten rondom de presentatiestop SEH en specifieke stops. De volgende rapportages worden aangeboden:

 • Aantal patiënten

 • Aantal minuten van drukte op de SEH

 • Gemiddelde doorlooptijd

 • Aantal presentatiestops SEH

 • Duur van de presentatiestops SEH

 • Redenen van presentatiestops SEH

 • Aantal specifieke stops - In ontwikkeling, medio september beschikbaar

 • Duur van de specifieke stops - In ontwikkeling, medio september beschikbaar

 • Redenen van specifieke stops - In ontwikkeling, medio september beschikbaar

De ROAZ heeft inzicht in deze rapportages voor alle organisaties in de betreffende regio.

Benodigde inrichting Rapportage

Om gebruik te maken van de rapportage is géén verder inrichting nodig.

 • Gebruikers kunnen van de eigen organisatie de procesindicatoren inzien. Hier is geen verder configuratie voor nodig.

 • De rapportages met betrekking tot de stops per organisatie zijn voor een gebruiker van de ROAZ inzichtelijk.

Druktemeter

De spoed module bevat een druktemeter. Naast de actuele berekende drukte wordt ook een voorspelling gedaan voor de drukte over 2 uur.

Via het info-icoon is een detail scherm te openen dat de onderliggende waarden van de verschillende parameters toont.

Deze details zijn enkel inzichtelijk binnen de eigen organisatie.

Detailscherm

NEDOCS & mNEDOCS

Voor het berekenen van de drukte maken we gebruik van de NEDOCS, een gevalideerd instrument voor het objectief berekenen van de drukte op de Spoedeisende hulp.

De ervaren drukte door zorgprofessionals en de uitkomst van de NEDOCS score komt vaak niet overeen in ziekenhuizen in Nederland. Het kan voorkomen dat een score van 90 (Extreem druk maar niet overvol) door een specifiek ziekenhuis als overvol of sterk overvol wordt ervaren. Christien van der Linden heeft de modified NEDOCS (mNEDOCS) score onderzocht. De mNEDOCS schaalt de NEDOCS naar een waarde tussen de 1 en 6, de corresponderende drukte staat hieronder weergegeven:

Uitgebreide uitleg over de berekening, inclusief een voorbeeld berekening is terug te vinden op de pagina https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1877278755

Als organisatie kan gekozen worden om de NEDOCS te tonen, de mNEDOCS of beide. Deze instelling is door een organisatiebeheerder te doen, zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1890254851/Instellingen+Organisatiebeheer#Druktemeter .

Deze instelling wordt zowel gebruikt voor de weergave binnen de eigen organisatie als de weergave van de drukte van de eigen organisatie aan de andere LPZ-gebruikers. Dit maakt dat erop het dashboard zowel druktescores middels NEDOCS als mNEDCOS getoond kunnen worden.
Hierbij is het goed om de realiseren dat een score lastig ter vergelijken is over huizen heen.

Benodigde inrichting druktemeter

Om gebruik te maken van de druktemeter zijn de volgende zaken nodig:

 • De druktemeter heeft dataset 1 (presence) en een deel van dataset 2 (capacities) nodig

  • Een van de variabele in de berekening is “Het aantal klinische bedden in het ziekenhuis“. Deze komen uit dataset 2 (capacities)

 • Voor de voorspelling van drukte is een opbouw van historische data van een organisatie.
  NB: We bewaren enkel de berekende drukte, onderliggende gegevens worden niet bewaard.

 • Gebruikers kunnen van de eigen organisatie de druktemeter inzien. Hier is geen verder configuratie voor nodig.

 • Een organisatie kan er voor kiezen de druktemeter te delen met andere organisaties. Zie Instellingen - Delen.

Procesindicatoren

LPZ geeft ook inzicht in verschillende procesindicatoren. Het aantal patiënten op de SEH, hun maximale en gemiddelde wachttijd en doorlooptijd zijn weergegeven. Bij deze aantallen en tijden is er onderscheid tussen patiënten die wachten op triage, wachten op de arts, wachten op een kamer en wachten op opname.

Daarnaast maakt LPZ het aantal patiënten dat momenteel door de huisarts of ambulance is aangemeld en onderweg is naar de SEH inzichtelijk.

Elk ziekenhuis is zelf verantwoordelijk dat deze waardes kloppen. Een ander ziekenhuis kan de waarden inzien, maar zal hier nooit op sturen.

Benodigde inrichting procesindicatoren

Om gebruik te maken van de procesindicatoren zijn de volgende zaken nodig:

 • De procesindicatoren maken gebruik van de gegevens in dataset 1 (presence)

 • Gebruikers kunnen van de eigen organisatie de procesindicatoren inzien. Hier is geen verder configuratie voor nodig.

 • Een organisatie kan er voor kiezen de procesindicatoren te delen met andere organisaties. Zie instellingen